Minhsuan Peng vase

Minhsuan Peng vase

Minhsuan Peng vase

Chun’s Celadon (test glaze) over white